Opdateret d. 15. juli 2021

1. SERVICEVILKÅR

Følgende servicevilkår, som omfatter Privatlivspolitikken og eventuelle politikker eller indhold, der vises på webstedet, udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“bruger”, “dig”, “din”, “dit, “dine”) og Meneto Software ApS (“Meneto”, “vi”, “os”) (i det følgende samlet benævnt “Servicevilkårene”).  Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelige via domænet og sub-domænerne på Meneto.com (”Webstedet”), accepterer du at være juridisk bundet af nærværende Servicevilkår. Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende Servicevilkår og alle linkede oplysninger fra tid til anden efter eget skøn ved at opdatere dette dokument eller dertilhørende oplysninger. Medmindre andet fremgår af en sådan revision, træder de reviderede vilkår i kraft, når de offentliggøres.


2. OVERSIGT OG DEFINITIONER

Meneto har til formål at give adgang til cloudbaserede bogføringssoftware og -tjenester og fungere som facilitator ved at lede data, som brugeren uploader, til Meneto, hvor data enten bliver kategoriseret og behandlet automatisk eller til en bogholder og levere svar og eksport af information tilbage til brugeren baseret på brugervalg og datainput.

Vi tilbyder også visse tjenester, der er beskrevet i og er underlagt nærværende Servicevilkår (som nærmere defineret nedenfor under “Omfattede tjenester”).

Vi kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dele af eller alle vores Tjenester, der offentliggøres på Webstedet, med rimelig forudgående varsel.

Meneto er ikke en revisions- eller bogføringsvirksomhed, og vi tilbyder derfor ikke revisions-, regnskabs- eller skatterelaterede tjenester eller rådgivning udover de tjenester beskrevet under ”Omfattede tjenester”. De oplysninger, du giver, vil blive opbevaret i overensstemmelse med bogføringsloven. Alle sådanne tjenester leveres udelukkende på grundlag af brugernes input og svar på spørgsmål på vores Websted, eller leveres til brugerne gennem vores Tjenester. Alle oplysninger fra Meneto er vejledende og udgør ikke revisions-, regnskabs-, skatterelateret- eller bogføringsrådgivning. Ved anvendelse af tjenesterne, accepterer du, at du er ansvarlig for at overholde gældende regnskabs- og bogføringslovgivning samt anden gældende lovgivning. Du er ansvarlig for indholdet i bogføringen/regnskaberne og nøjagtigheden af bogføringen/regnskaberne samt andre elementer, der udarbejdes gennem Tjenesterne. Ansvaret for aflæggelse af dit regnskab, moms eller skat/oplysningsskema kan under ingen omstændigheder overdrages til Meneto.

Følgende definitioner anvendes i nærværende Servicevilkår:

“Konto” betyder den konto, der ved tilmelding bliver oprettet af Webstedet.

”Tjenester” betyder, samlet benævnt, de tjenester der leveres af Meneto via Webstedet.

“Websted” betyder det websted, der drives af Meneto på https://meneto.com, en eventuel alternativ webadresse eller Menetos mobilapp.

”Softwaren” betyder den af Meneto ejede og udviklede software, som skal installeres og benyttes i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

“Aftaleperiode” betyder den periode, du har bestilt, abonneret på og betalt for vores Tjenester, som kan forkortes af os, i tilfælde af en overtrædelse af nærværende Servicevilkår.


3. TILMELDING

A. Egnethed

For at få adgang til vores Tjenester via vores Websted, skal du være en juridisk person eller en fysisk person på 18 år eller derover, der kan indgå juridisk bindende aftaler. For at blive Registreret Bruger af vores Websted (“Registreret Bruger”), skal du acceptere alle betingelserne og vilkårene i, indarbejdet ved henvisning og linket til nærværende Servicevilkår. Som Registreret Bruger, accepterer du at: (1) Opfylde Servicevilkårene og de på Webstedet beskrevne processer, procedurer og retningslinjer, og (2) være økonomisk ansvarlig for din brug af Webstedet og køb og levering af Tjenester. Meneto forbeholder sig ret, efter eget skøn, til af afvise, indstille eller ophæve Tjenester til en hvilken som helst person.

B. Tilmelding.

Du skal være Registreret Bruger, før du kan anvende Tjenesterne, og du har derfor læst, forstået og accepteret vores Servicevilkår.

C. Konti og profiler

Når du har tilmeldt dig som bruger på Webstedet og har tegnet abonnement på Tjenesterne, samt accepteret nærværende Servicevilkår, opretter du en konto hos Meneto. Du kan oprette en profil under din konto. Du er ansvarlig for enhver brugers handlinger. Enhver bruger kan ændre tjeneste- og abonnementsniveauerne i forhold til Tjenesterne.

Ved tilmelding bliver du bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode til kontoen. Det er en betingelse for at blive oprettet som Registreret Bruger at du tilknytter et betalingskort. Som Registreret Bruger, accepterer du, at du er eneansvarlig for at beskytte og holde brugernavnet og adgangskoden fortrolig, da du skal bruge disse for at få adgang til Webstedet. Du giver Meneto tilladelse til at antage, at enhver person, der anvender Webstedet ved hjælp af dit brugernavn og din adgangskode, er dig eller er bemyndiget til at handle på dine vegne. Du indvilliger i at underrette os omgående, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af kontoen.

D. Omkostninger

Prisen på vores Tjenester er baseret på din årlige omsætning, virksomhedstype samt komplekcitet. Meneto forbeholder sig retten til at ændre prisen på Tjenester med mindst 1 måneds varsel til starten af en ny måned. Prisændringer træder i kraft i den næste abonnementsperiode. Prissætningsoplysninger kan findes på meneto.com. Meneto forbeholder sig retten til at kræve et upfront minimumsgebyr/commitment fee for visse Tjenester, f.eks. for udarbejdelse af årsrapporter. I tilfælde af at dit betalingskort afvises, skal det til enhver tid skyldige beløb, straks betales, og din adgang til Tjenesterne kan blive spærret eller afbrudt midlertidigt eller permanent efter Menetos skøn.

E. Manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes en rykkerskrivelse til den Registrede Bruger omkring manglende betaling samt vejledning til hvordan ethvert udestående kan indfries. Meneto forbeholder sig retten til opkræve et rykkergebyr efter den til enhver tid gældende takst, som pt. udgør 100 kr. samt at kunne pålægge renter med 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt den Registrede Bruger trods rykkerskrivelse ikke betaler det skyldige beløb inden for 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Meneto ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel og desuden ret til at opkræve beløbet for den resterende del af betalingsperioden. Den Registrerede Brugers mulighed for at benytte Tjenesterne vil blive spærret. Den Registrerede Bruger vil igen kunne benytte sig af Tjensterne, så snart det fulde tilgodehavende er betalt, med mindre Meneto i samme forbindelse vælger at opsige medlemmet som følge af misligholdelsen.


4. OMFATTEDE TJENESTER

Omfattede tjenester. Meneto tilbyder dig:

 • Et standardiseret regnskabssystem, der består af en standardiseret kontoplan.
 • Regnskabssoftware.
 • Bogføringsforslag samt bogføring af kvitteringer som de leveres af dig, dvs. ”som beset”.
 • Afstemning af bankkonti.
 • Momsberegning.
 • Aktieselskaber: Udarbejdelse af årsrapport, skatteberegning og virksomhedens oplysningsskema. Meneto bestemmer hvilket regnskabsprincip, der benyttes.
 • Enkeltmandsvirksomheder: Udarbejdelse af årlig saldobalance og tal til brug for den udvidede selvangivelse (du skal selv oplyse de pågældende oplysninger via skat.dk).
 • En mobilapp og en webgrænseflade, der skal bruges, når du uploader kvitteringer, til at kommunikere med Meneto og til at få adgang til dine regnskabstal.
 • Teknisk support på Tjenesterne.

Meneto forbeholder sig retten til at foretage ekstraopkrævninger såfremt regnskabsudarbejdelsen afviger fra Menetos standard. En sådan opkrævning vil altid aftales med kunden på forhånd.

Meneto tilbyder ingen form for rådgivning og/eller konsulenttjenester, ligesom Meneto ikke tilbyder tilpassede regnskabsløsninger. Meneto leverer de omfattede tjenester på grundlag af Menetos fortolkning af de materialer og kommentarer, der modtages fra dig. Meneto kontrollerer ikke materialet.

Du er således eneansvarlig for at materialet er nøjagtigt, gyldigt, tilstrækkeligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle aktiviteter, i forbindelse med hvilke af Menetos Tjenester der anvendes, skal være relateret til din virksomheds sædvanlige aktiviteter.

For at Meneto skal kunne levere de omfattede Tjenester skal du have tilknyttet din bankkonto i Menetos bankintegration samt stille alt relevant materiale til rådighed for Meneto, herunder, men ikke begrænset til, kvitteringer, salgsrapporter osv. Materialet skal leveres via Menetos app eller Websted. Hvis Meneto ikke modtager det relevante materiale senest 30 dage efter en skæringsdato, kan Meneto ikke stilles til ansvar for mangelfulde eller forsinkede indberetninger som Meneto foretager i henhold til de udbudte Tjenester. Ved skæringsdato forstås udgangen af en moms-, lønsums-, eller regnskabsperiode.


5. FORHOLD

A. Licens

Ved at abonnere på vores Tjenester får du en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til brug af og adgang til Tjenesterne i Aftaleperioden ved hjælp af Softwaren gennem forskellige enheder mod betaling af alle gældende gebyrer. Hvis du deler dine brugerloginoplysninger med nogen, gør du det på egen risiko og eget ansvar og udelukkende til egne interne forretningsformål. Meneto kan begrænse antallet af kopier af Softwaren, eller antallet af enheder, som du anvender Softwaren på. Din ret til at benytte Tjenesterne træder i kraft, når Tjenesterne er aktiveret og ophører, når din ret til at benytte Tjenesterne udløber. Du skal afinstallere Softwaren, når din ret til at benytte Tjenesterne udløber. Meneto kan deaktivere din adgang til Tjenesterne på det pågældende tidspunkt.

Når Aftaleperioden udløber, er vi ikke forpligtet til at gemme oplysninger eller data vedrørende din konto.

Hvis du abonnerer på en prøveperiode, fungerer Tjenesterne i prøveformat, og vi kan afbryde eller ændre den når som helst efter eget skøn.

B. Acceptabel brugspolitik

Hverken du eller dem, der har adgang til Tjenesterne via dit kunde-id, må benytte Tjenesterne

 • på en måde, der er forbudt ved lov, forskrifter eller lignende;
 • til at krænke andres rettigheder;
 • til at forsøge at få uautoriseret adgang til eller forstyrre en eventuel tjeneste, enhed, data, konto eller netværk;
 • til at spamme eller distribuere malware;
 • på en måde, der kunne skade Tjenesterne eller forringe andres brug deraf, eller
 • på enhver måde eller i enhver situation, hvor Tjenesternes svigt kunne medføre dødsfald eller alvorlig personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.

Overtrædelse af Servicevilkårene i dette afsnit kan medføre midlertidig suspension af Tjenesterne. Meneto indstiller kun Tjenesterne i det omfang, det anses for at være rimeligt nødvendigt og som følge af forbindelses- og tilgængelighedsrelaterede problemer i netværk, på computerplatforme og på internettet. Medmindre Meneto mener, at en øjeblikkelig indstilling er nødvendig, giver Meneto rimeligt varsel, inden Tjenesterne indstilles midlertidigt.

Brug af Tjenesterne kan være omfattet af begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til, periodiske transaktionsmængder. Meneto vil efter eget skøn afgøre, om disse begrænsninger er blevet overtrådt. Brugeren vil om muligt modtage en advarsel i tilfælde af eventuel overtrædelse af en sådan begrænsning. Hvis brugeren ikke udbedrer sin brug, har Meneto ret til at opsige nærværende aftale med brugeren med øjeblikkelig virkning.

C. Validering, automatiske opdateringer og indsamling til Software

Meneto kan automatisk kontrollere versionen af en hvilken som helst Meneto-Software. Enheder, som Softwaren er installeret på, kan med jævne mellemrum give oplysninger, som gør det muligt for Meneto at kontrollere, at Softwaren er korrekt licenseret. Disse oplysninger omfatter Software versionen, slutbrugerens brugerkonto, produkt id-oplysninger, et maskin-id samt adressen på enhedens internetprotokol. Hvis Softwaren eller Tjenesterne ikke er korrekt licenseret eller opdateret til seneste version, kan det påvirke Softwarens funktionalitet. Du må kun få opdateringer eller opgraderinger til Softwaren fra Meneto eller autoriserede kilder. Ved at bruge Softwaren giver du dit samtykke til overførsel af de oplysninger, der beskrives i dette afsnit. Meneto anbefaler altid at anvende den seneste version af Softwaren. Visse Tjenester kræver muligvis, eller kan muligvis forbedres ved hjælp af installation af lokal Software (f.eks. agenter, enhedsadministrationsprogrammer) (”Apps”). Disse Apps kan indsamle data om brug af disse Apps samt deres ydeevne, som kan overføres til Meneto og bruges til de formål, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

D. Tredjemandssoftwarekomponenter

Softwaren kan indeholde tredjemandssoftwarekomponenter. Medmindre andet er angivet i den pågældende Software, licenserer Meneto (ikke tredjemanden) disse komponenter til Kunden i henhold til Menetos licensvilkår og -meddelelser.

E. Tekniske begrænsninger

Du skal overholde og må ikke omgå en Tjenestes eventuelle tekniske begrænsninger, som kun giver dig mulighed for at bruge den på en bestemt måde. Du må ikke downloade eller på anden måde fjerne kopier af Software eller kildekoden fra Softwaren eller en Tjeneste, medmindre det er udtrykkeligt tilladt.

F. Ændringer og tilgængelighed af Tjenesterne

Meneto kan fra tid til anden foretage kommercielt rimelige ændringer i alle Tjenester. Meneto kan ændre eller stoppe en Tjeneste i ethvert land, hvor Meneto er underlagt en lov, forpligtelse eller et andet krav, som (1) generelt ikke finder anvendelse på virksomheder, der driver forretning i det pågældende land, (2) som gør det vanskeligt for Meneto at fortsætte driften af Tjenesterne uden at ændre den og/eller (3) giver Meneto grund til at tro, at disse Servicevilkår eller Tjenesterne kan være i strid med et sådant krav eller en forpligtelse. Hvis Meneto stopper en Tjeneste af lovmæssige årsager, krediteres kunderne for ethvert forudbetalt beløb for perioden efter Tjenestens ophør.

En Tjenestes tilgængelighed, funktionalitet og sprogversioner for hver Tjeneste kan variere fra land til land. For information om en Tjenesternes tilgængelighed, henvises kunden til meneto.com.

G. Overholdelse af gældende lovgivning.

Meneto overholder alle love og bestemmelser, der gælder for Menetos levering af Tjenesterne. Meneto er dog ikke ansvarlig for overholdelse af love eller forskrifter, som gælder for kunden eller kundens specifikke branche, og som generelt ikke er gældende for tjenesteudbydere af informationsteknologi. Meneto fastslår således ikke, om dine data indeholder oplysninger, der er omfattet af en bestemt lov eller regulering. Alle sikkerhedshændelser er underlagt vores Privatlivspolitik.

Du skal overholde alle love og regler, der gælder for din brug af Tjenester, herunder love vedrørende beskyttelse af personoplysninger, persondata, biometriske data, databeskyttelse og fortrolighed i forbindelse med kommunikation. Du er ansvarlig for at afgøre, om Tjenesterne er egnet til opbevaring og behandling af oplysninger, der er omfattet af en bestemt lov eller regulering, og for at bruge Tjenesterne på en måde, der er i overensstemmelse med dine juridiske og lovmæssige forpligtelser. Du er ansvarlig for at reagere på enhver anmodning fra en tredjemand om din brug af en tjeneste.

H. Sikkerhedskopiering af data

Du er forpligtet til at opbevare kopier af alle data, der indtastes eller anvendes i Tjenesterne.

Meneto følger godkendte branchestandarder og -procedurer til at forebygge tab af data, herunder regelmæssig sikkerhedskopiering, men kan ikke garantere, at dine data ikke går tabt.


6. AFTALEPERIODE; OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

A. Nærværende Servicevilkår træder i kraft som en kontraktlig aftale, efter din accept og brug af Webstedet, og forbliver i kraft, indtil du eller Meneto opsiger din konto i henhold til vilkårene i dette afsnit.

B. Med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne, kan begge parter til enhver tid ophæve den indgåede aftale, der er beskrevet i nærværende Servicevilkår med varsel til den anden part på løbende måned plus en måned. I så fald ophæves din konto automatisk og Meneto vil fortsat levere de Tjenester, der er nødvendige for at fuldende eventuelle transaktioner mellem dig og en anden Registreret Bruger.

C. Opsigelse af en konto medfører automatisk opsigelse af alle tilknyttede profiler.

D. Uden at begrænse vores øvrige retsmidler, kan vi udstede en advarsel eller indstille adgangen til din konto på ubestemt tid eller spærre din konto eller et opdrag, og nægte at yde nogen eller alle Tjenester til dig, hvis: (1) du overtræder betingelserne eller vilkårene i nærværende Servicevilkår eller de tilknyttede politikker og oplysninger, herunder vores skriftlige politikker og procedurer, der er offentliggjort på Webstedet, (2) vi ikke er i stand til at bekræfte eller godtgøre gyldigheden af alle oplysninger, du giver os eller (3) vi, efter eget skøn, mener, at dine handlinger kan pålægge dig, vores registrerede brugere eller Meneto et juridisk ansvar eller er i strid med Webstedets interesser. Når adgangen til din konto er blevet spærret eller ophævet på ubestemt tid, må du ikke fortsætte med at anvende Webstedet under samme konto, en anden konto eller oprette en ny konto.

E. Derudover kan overtrædelser af nærværende Servicevilkår medføre retsforfølgelse med alle lovlige mider og yderligere bøder og straffeforanstaltninger.

F. Når din konto ophæves uanset årsag, har du ikke længere adgang til data, meddelelser, filer og andet materiale, som du gemmer på Webstedet. Materialet kan blive slettet sammen med alle dine tidligere indlæg og forslag.


7. DATABESKYTTELSE OG FORTROLIGHED

Din brug af Webstedet og de Tjenester, der tilbydes herpå, er underlagt vilkårene i nærværende Servicevilkår og Menetos Privatlivspolitik. Det er dit ansvar at læse Menetos Privatlivspolitik, som er indarbejdet ved henvisning, inden du anvender Webstedet. Vi foreslår, at du læser Privatlivspolitik nøje igennem og udskriver et eksemplar til dig selv. Privatlivspolitik offentliggøres på Webstedet og kan blive opdateret fra tid til anden. Vi kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller tredjemand, efter modtagelse af en stævning, og du giver os tilladelse til at videregive oplysninger, som vi, efter eget skøn, mener er nødvendige eller hensigtsmæssige.

Meneto bruger en række underleverandører til at levere vores produkt. Se en opdateret liste her.


8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

A. Menetos indhold og Software

Din brug af Webstedet, Softwaren og Tjenesterne, er underlagt betingelserne eller vilkårene i nærværende Servicevilkår. Alle immaterielle rettigheder til Webstedet og Softwaren tilhører Meneto. Det er dit ansvar at læse nærværende betingelser og vilkår. Nærværende betingelser offentliggøres på Menetos websted og kan blive opdateret fra tid til anden.

B. Registreret brugerindhold

1. Du er eneansvarlig for oplysninger, du sender til eller videregiver via vores Websted, herunder, men ikke begrænset til, (a) lyd-, video- eller fotografisk indhold (samlet benævnt “Multimedieindhold”) og (b) indlæg eller oversigter, der offentliggøres i et hvilket som helst offentligt tilgængeligt meddelelsesområde via en e-mailfunktion eller Menetos feedbackfunkton (samlet benævnt “Ikke-multimedieindhold”) og (c) alt andet indhold af personlig karakter, brugerinput, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af din virksomhed og dine Tjenester samt behovet for vores Tjenester (“Personligt Indhold”). Du bevarer ejendomsretten til alt multimedieindhold og personligt indhold, med forbehold af de tilladelser, der er tildelt deri.

2. Dine oplysninger må ikke: (a) krænke tredjemandtredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendom, omtale eller beskyttelse af personoplysninger, (b) være ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende, ej heller må de (c) være uanstændige, usømmelige eller indeholde pornografi.


9. ERKLÆRINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER

A. Erklæringer og indeståelser

Du erklærer, garanterer og accepterer:

 • Kun at give adgang til en konto til brugere, der er bemyndiget til at handle på vegne af en Registreret Bruger og udelukkende i overensstemmelse med nærværende Servicevilkår.
 • At påtage dig det fulde ansvar for enhver handling foretaget af en bruger, der anvender din konto.
 • Ikke at anvende en konto, et brugernavn eller en adgangskode tilhørende en anden Registreret Bruger, som ikke udtrykkeligt har bemyndiget dig til at anvende førnævnte.
 • Ikke at tillade en uautoriseret tredjemand at anvende din konto.
 • Ikke at anvende nogen enhed, Software eller rutine, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, robotter eller denial-of-service-angreb, der har til formål at beskadige eller forstyrre driften af Webstedet eller eventuelle transaktioner, der foretages via Webstedet.
 • Ikke at opsnappe eller fjerne noget system, nogen data eller nogen personoplysninger fra Webstedet.
 • Ikke at foretage handlinger, der påfører Webstedets infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning, herunder, men ikke begrænset til, “spam” eller andre uanmodede og uautoriserede massemailteknikker.
 • At du har ret og bemyndigelse til at acceptere nærværende Servicevilkår og indgå forretningsaftaler i henhold dertil.
 • At du udelukkende anvender Webstedet med det formål at få adgang til vores Tjenester.
 • At du ikke vil anvende Webstedet eller vores Tjenester til at bedrage eller vildlede nogen enkeltperson eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, Meneto eller enhver offentlig myndighed.
 • At du ikke vil anvende Webstedet til at overtræde nogen lov eller bestemmelse.

B. Garantierklæring

Tjenesterne, der leveres af os, leveres ”SOM BESET” og uden nogen garantier eller betingelser (udtrykkelige eller stiltiende, herunder stiltiende garantier for salgbarhed, nøjagtighed, egnethed til et bestemt formål, adgang og ikke-krænkelse, der opstår ved lov eller på anden vis eller som følge af en forretningstransaktion, brug eller handel). Vi afgiver ingen erklæringer og yder ingen garantier af nogen art, enten udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende tredjemands kvalitet, identitet eller pålidelighed, eller vedrørende nøjagtigheden af de indlæg, der offentliggøres på Webstedet af tredjemand.

C. Ansvarsbegrænsning

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller andre registrerede brugere for indirekte, deraf følgende eller utilsigtede skader i henhold til nærværende aftale, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder eller tab af goodwill, selvom vi er blevet underrettet om risikoen for sådanne skader eller tab. Uanset eventuelle andre bestemmelser i nærværende aftale, overstiger vores ansvar over for dig i forbindelse med eventuelle søgsmål eller krav knyttet til Tjenesterne, under ingen omstændigheder mere end et beløb svarende til 12 måneders abonnementsbetaling til Meneto.

D. Skadesløsholdelse

Du accepterer, at forsvare og skadesløsholde Meneto for ethvert tab, omkostninger, udgifter, erstatningsansvar eller andre forpligtelser, som Meneto pådrager sig som følge af omkostninger, forpligtelser, tab, skader, retsmidler, krav eller søgsmål fremsat af tredjemand mod Meneto: (1) I forbindelse med din brug af Tjenesterne, eller (2) som følge af din brug af Menetos Websted, Tjenester eller Software, (3) din overtrædelse af enhver bestemmelse i nærværende Servicevilkår, (4) ethvert ansvar som følge af beskatning af betalinger eller en del deraf, (5) enhver uagtsom eller forsætlig forseelse begået af dig. Vi forbeholder os ret til at indberette enhver forseelse, som vi bliver opmærksomme på, til de relevante offentlige myndigheder eller på anden vis.

E. Links

Webstedet kan indeholde links til tredjemandswebsteder, der ikke er under Menetos kontrol eller drift. Når vi stiller links til rådighed, gør vi det udelukkende for brugernes bekvemmeligheds skyld, og vi tilslutter os eller påtager os ikke ansvaret for indholdet af et linket websted eller af et link indeholdt på et linket websted.

H. Data

Du er ansvarlig for udarbejdelse, opbevaring og sikkerhedskopiering af dine forretningsdokumenter. Nærværende Servicevilkår og eventuel tilmeldelse på eller efterfølgende brug af dette websted vil ikke blive fortolket som værende ensbetydende med at Meneto er ansvarlig for at gemme, sikkerhedskopiere, opbevare eller give adgang til oplysninger eller data i en given periode.


10. DIVERSE VILKÅR OG BETINGELSER

A. Overholdelse af loven

Du er ansvarlig for at overholde gældende love, bestemmelser og traktater, idet du husker på, at adgang til indholdet på dette websted muligvis ikke er lovlig for visse enkeltpersoner eller i visse lande.

B. Ændringer og afkald

Meneto anses ikke for at have ændret eller frafaldet nogen af sine rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende Servicevilkår, medmindre den pågældende ændring eller frafald af rettigheder eller retsmidler i henhold til nærværende Servicevilkår sker skriftligt og underskrives af en bemyndiget repræsentant for Meneto. Ingen forsinkelser eller udeladelser i Menetos udøvelse af sine rettigheder eller retsmidler forringer Menetos rettigheder eller kan fortolkes som et afkald. Enhver enkeltstående eller delvis udøvelse af en rettighed eller et retsmiddel udelukker ikke yderligere udøvelse af en anden rettighed eller et andet retsmiddel.

C. Vilkårenes uafhængighed

Hvis bestemmelser i nærværende Servicevilkår ikke kan håndhæves, er parterne enige om at evt. uhåndhævelige bestemmelser skal finde anvendelse i størst muligt omfang, mens de resterende Servicevilkår bevarer fuld retskraft og retsvirkning.

D. Overdragelse eller overførsel

Du må ikke overdrage, tildele eller delegere dine rettigheder eller forpligtelser (herunder din konto) i henhold til nærværende Servicevilkår til tredjemand uden Menetos udtrykkelige skriftlige tilladelse, og ethvert forsøg på at gøre det vil blive erklæret for ugyldigt. Meneto kan efter eget skøn overdrage nærværende aftale eller sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende Servicevilkår til tredjemand, efter varsel, uden behov for at indhente samtykke.

F. Force majeure

Ingen af parterne i nærværende Servicevilkår er ansvarlige for manglende opfyldelse eller pålæggelse af en eventuel forpligtelse i henhold til Servicevilkårene grundet arbejdsforstyrrelser, ulykker, brande, oversvømmelser, telekommunikations- eller internetfejl, strejker, krige, optøjer, blokader, regeringshandlinger, statslige krav og lovbestemte reguleringer eller restriktioner eller andre lignende forhold ud over den pågældende parts rimelige kontrol. Tidsfristen for denne parts opfyldelse skal forlænges med en periode, der svarer til den pågældende forsinkelses varighed.

G. Varsel

Alle meddelelser, der påkræves eller tillades i henhold til nærværende Servicevilkår, skal være skriftlige og anses for at være behørigt givet, såfremt de leveres personligt eller sendes pr. telefax, a-post eller elektronisk post. Meddelelser, der sendes med posten, anses for at være givet ti (10) hverdage efter afsendelse til nedenfor anførte adresser eller til en anden adresse anført af en part ved skriftlig meddelelse.

Til Meneto: Vesterbrogade 1e, 1620 København.

Til en Registreret Bruger: Til den adresse, der er knyttet til den registrerede brugers adgang eller loginoplysninger.

H. Overskrifter og betingelser

Overskrifterne skrevet med fed skrift i nærværende Servicevilkår er udelukkende inkluderet i henvisningsøjemed og har ingen bindende virkning.

I. Integrering

Nærværende Servicevilkår og alle dokumenter, der henvises til i nærværende Servicevilkår (herunder politikker, der er tilvejebringes og gøres tilgængelige via hyperlink), udgør hele aftalen mellem dig og Meneto med hensyn til brug af dette websted, og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende kontraktens genstand samt eventuelle modstridende eller uoverensstemmende vilkår på et eventuelt websted, der linker til eller er linket fra Webstedet.

J. Gyldighed

Afsnit 4, 5, 6, 7 og 8 forbliver gyldige, efter eventuel ophævelse af nærværende Servicevilkår, uanset årsag.

Du tilrådes også at læse vores Privatlivspolitik.

K. Lovvalg og jurisdiktion

Enhver tvist mellem os vedrørende Tjenesterne, nærværende Servicevilkår eller deres gyldighed eller fortolkning deraf er underlagt København Byrets enekompetence.